flood05-102
Bridge Near Shady Lane Entrance
Muskingum River January 6, 2005